طبقه بندی خودکار ضایعات ماده سفید در بیماری های تخریب کننده مغزی

طبقه بندی خودکار ضایعات ماده سفید در بیماری های تخریب کننده مغزی

توضیحات مسابقه

طبقه بندی خودکار ضایعات ماده سفید در بیماری های تخریب کننده مغزی