3 مسابقه وجود دارد.

مسابقه متن کاوی - دسته بندی اخبار

دسته بندی اخبار در چهار گروه خبری

پایان یافت در 1 سال قبل
6 پاسخ 02 بهمن 1396 14 بهمن 1396

سرطان سینه

تشخیص سرطان سینه در مراجعان

پایان یافت در 1 سال قبل
27 پاسخ 03 دی 1396 09 دی 1396

مسابقه قارچ‌خورها

جداسازی قارچ‌های سمی و غیرسمی

پایان یافت در 1 سال قبل
19 پاسخ 22 آذر 1396 23 آذر 1396