2 مسابقه وجود دارد.

ارزیابی هوشمند بیومارکرهای تصویری دمانس (مرحله تست حضوری)

ارزیابی هوشمند بیومارکرهای تصویری دمانس (مرحله تست حضوری)

پایان یافت در 10 ماه قبل
8 پاسخ 13 آبان 1398 13 آبان 1398

ارزیابی هوشمند بیومارکرهای تصویری دمانس

طبقه بندی خودکار ضایعات ماده سفید در بیماری های تخریب کننده مغزی

پایان یافت در 10 ماه قبل
10 پاسخ 29 شهریور 1398 12 آبان 1398