1 مسابقه وجود دارد.

طبقه بندی خودکار ضایعات ماده سفید در بیماری های تخریب کننده مغزی

طبقه بندی خودکار ضایعات ماده سفید در بیماری های تخریب کننده مغزی

2 روز مانده به شروع
28 شهریور 1398 01 آبان 1398