2 مسابقه وجود دارد.

ارزیابی هوشمند بیومارکرهای تصویری دمانس (مرحله تست حضوری)

ارزیابی هوشمند بیومارکرهای تصویری دمانس (مرحله تست حضوری)

پایان یافت در 4 سال قبل
8 پاسخ 13 آبان 1398 13 آبان 1398

ارزیابی هوشمند بیومارکرهای تصویری دمانس

طبقه بندی خودکار ضایعات ماده سفید در بیماری های تخریب کننده مغزی

پایان یافت در 4 سال قبل
10 پاسخ 29 شهریور 1398 12 آبان 1398