نمره ریاضی

تخمین نمره ریاضی دانشجویان

توضیحات

تعداد زیادی از دانشجویان در درس ریاضی ضعیف هستند و نیاز به کلاس‌های جبرانی و تقویتی در این زمینه دارند. مدیریت دانشگاه از تعدادی متخصص داده‌کاوی درخواست کرده است که براساس نمره ریاضی دانشجویان در دو ترم اول دانشگاه و ویژگی‌های هر دانشجو، نمره آنها را در ترم سوم تخمین بزنند تا در صورت نیاز برای آنها کلاس جبرانی برگزار کند.