تعیین ریسک اعتباری

پروژه دانشجویان علم داده پاییز 97 و تابستان 97 (جهاد دانشگاه شریف)

توضیحات

با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، میزان درخواست مشتریان بانک ها، برای دریافت انواع وام، روز به روز درحال افزایش است. از طرف دیگر برخی از مشتریان به دلایل مختلف توان یا تمایل بازپرداخت وام ها را ندارند. در چنین شرایطی، بانک "گنج پنهان" از ما درخواست کرده است تا در ارزیابی مشتریانی که درخواست وام دارند به آنها کمک کرده و مشخص کنیم این بانک با کدام مشتریان در بازپرداخت وام به مشکل برخورد می کند و با کدام مشتریان به مشکل برخورد نمی کند.