پیامک های کلافه کننده

تشخیص هرزپیامک ها

توضیحات

پیامک های گاه و بی گاه تبلیغاتی برای خیلی از هموطنان ما ناراحتی ایجاد کرده اند. به خصوص اگر کسی در یک زمان حساس، منتظر پیامکی مهم باشد، ارسال یکی از این هرزپیامک ها می تواند خیلی کلافه کننده باشد. همین مسئله یکی از دوستان ما را که منتظر پیامکی برای انعقاد یک  قرارداد مهم بود، خیلی برافروخته کرد و او خیلی سریع به تمام برنامه نویس های حرفه ای فراخوان داد تا به او کمک کنند که از دست این هرزپیامک ها راحت شود. دوست ما از شما هم درخواست کمک کرده است. لطفا هر کاری که می توانید برای آرامش او انجام دهید.